Kontakt Info


Handelsbetingelser


1. Generelt

1.1 Disse generelle handelsbetingelser (“Betingelser”) gælder for enhvert køb og enhver aftale (”Aftalen”), der indgås mellem en virksomhed (“Virksomheden”) og BureauBureau ApS (“BureauBureau”), CVR-nr. 41645180 om salg af varer og tjenester (samlet benævnt ”Ydelser”), der udbydes af BureauBureau. Det er en betingelse for indgåelse af Aftalen, at Virksomheden er CVR- registreret, og har hjemsted i Danmark.

1.2 Ingen rettigheder eller forpligtelser iht. Aftalen eller dele heraf, må overdrages til tredjepart uden BureauBureaus skriftlige samtykke.


2. Ikrafttræden, varighed og opsigelse

2.1 Aftalen træder i kraft ved accept af Aftalen, eller senest når Virksomheden tager ydelsen i brug.

2.2 Aftalen er bindende for BureauBureau, når vi har kontrolleret dine informationer, godkendt din ansøgning om at blive kunde, modtaget den underskrevne aftale, aktiveret dit medlemskab og fremsendt en faktura.

2.3 Aftalen har en bindingsperiode (“Periode”) på 12 måneder, medmindre andet er skriftligt aftalt. Bindingsperioden fremgår af det samlede aftalegrundlag.

2.4 Aftalen kan opsiges af Virksomheden og BureauBureau med 90 dages varsel, dog tidligst med virkning fra bindingsperiodens udløb.

2.5 Ønsker Virksomheden at opsige Aftalen, skal opsigelsen sendes skriftligt til info@bureaubureau.dk af den kontraktansvarlige eller en tegningsberettiget i Virksomheden. Virksomheden vil indenfor 30 dage modtage en bekræftelse på opsigelsen.

2.6 Aftalen forlænges automatisk, såfremt den ikke opsiges rettidigt, med en tilsvarende Periode som den forhenværende Periode med udgangspunkt i disse Betingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.7 BureauBureau forbeholder sig retten til at afvise enhver tilmelding uden uddybende begrundelse.

2.8 BureauBureau tilbyder ikke fortrydelsesret eller refundering af betalinger, men leverer de aftalte Ydelser i den aftalte Periode.


3. Priser, fakturering og betaling

3.1 Aftalen faktureres forud for hele Perioden. Betalingsbetingelserne er otte (8) dage netto medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Virksomheden og BureauBureau. Ved

overskridelse af forfaldstidspunktet pålægges fakturabeløbet 8,05% rente pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på 100 DKK pr. rykker og kompensationsgebyr. BureauBureau forbeholder sig retten til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen, hvorfor kunden skal sørge for ved hvert eneste køb at gennemlæse disse Betingelser for at sikre sig at være fuldt opdaterede på BureauBureaus Betingelser. Sker betalingen ikke rettidigt forbeholder BureauBureau sig retten til at lukke adgangen til alle Ydelser straks og fastholde krav på betaling.

3.2 Alle priser på hjemmesiden (bureaubureau.dk) eller i skriftlige tilbud er gældende med undtagelse af åbenlyse typografiske fejl samt systemfejl. Alle priser på bureaubureau.dk, i skriftlige tilbud, ordrebekræftelser eller oplyst af personale fra BureauBureau er ex. moms. Priser kan til enhver tid ændres. Virksomheden er bundet af de priser, der var gældende på tidspunktet for oprettelsen af Virksomhedens abonnement hos BureauBureau. Ved større ændring af priser har Virksomheden 14 dage fra, at Virksomheden får besked til at meddele, hvis Virksomheden ikke ønsker at acceptere de nye priser. Ændringer, der gør prisen mindre og dermed mindsker Virksomhedens omkostninger, vil kunne foretages uden varsel eller accept. Mindre prisreguleringer på 3% årligt eller derunder kan effektueres uden accept fra Virksomheden, da der tages højde for eventuel inflation.

3.3 Eventuelle særaftaler vedr. pris, betalingsbetingelser eller ratebetaling er udelukkende gældende for første Periode. Ved forlængelse frafalder eventuelle særaftaler, hvorefter BureauBureaus standard Betingelser er gældende fremadrettet, og Virksomheden betaler den fulde pris for medlemskabet i én rate.


4. Ansvar

4.1 Virksomheden accepterer med denne kontrakt at BureauBureau ikke kan påtvinges erstatningspligt for Virksomhedens samlede erstatninger af nogen art, direkte som indirekte.

4.2 Ovenstående ansvarsfraskrivelse gælder uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

4.3 Strider ansvarsfraskrivelsen imod aftalelovens præceptive regler, accepterer Virksomheden, at BureauBureaus erstatningspligt er begrænset til et beløb maksimalt svarende til den årlige abonnementsbetaling.


5. Misligholdelse

5.1 BureauBureau forbeholder sig retten til at ophæve Aftalen med Virksomheden straks og uden ugrundet ophold, såfremt Kunden har misligholdt Aftalen, brudt BureauBureaus brugsbetingelser eller ved manglende betaling.

5.2 Virksomheden har ved misligholdelse af Aftalen, manglende betaling eller brud på brugsbetingelserne ikke ret til tilbagebetaling.


6. Garantier

6.1 BureauBureau giver ikke garantier for flere kunder, øget omsætning eller indfrielse af specifikke KPI’er/mål.


7. Tilbud

7.1 Skriftlige tilbud fra BureauBureau til Virksomheden er gældende i 30 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, medmindre andet fremgår af tilbuddet.


8. Salg eller fusion

8.1 I tilfælde af, at BureauBureau ApS sælges, fusioneres eller ændrer selskabsform/selskabsstruktur, fortsætter Aftalen på samme vilkår som fremgår af det samlede aftalegrundlag.


9. Justering af Aftalen

9.1 BureauBureau forbeholder sig retten til at lave ændringer i Betingelserne. Vi anbefaler, at Virksomheden opbevarer en kopi af Betingelserne fra tidspunktet for Virksomhedens køb af Ydelserne. De forhold, der gjorde sig gældende på tidspunktet for tegningen af Virksomhedens abonnement er gældende for Virksomheden, medmindre BureauBureau underretter Virksomheden om ændringer i Betingelser, og Virksomheden ikke inden for 14 dage fra underretningen, har informeret BureauBureau om, at Virksomheden ikke accepterer ændringerne i Betingelserne. Hvis Virksomheden ikke accepterer ændringerne vil Virksomhedens abonnement straks ophøre.


10. Cookie- & privatlivspolitik

10.1 Ved tegning af et abonnement eller ved gennemførsel af andet køb hos BureauBureau, accepterer Virksomheden samtidig BureauBureaus cookie- & privatlivspolitik (https://www.bureaubureau.dk/cookie-privatlivspolitik).

10.2 Personoplysningerne registreres hos BureauBureau og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

10.3 BureauBureau samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Disse virksomheder behandler udelukkende oplysninger på vegne af BureauBureau og må ikke bruge dem til egne formål.

10.4 BureauBureau samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

10.5 Den dataansvarlige på bureaubureau.dk er BureauBureau.

10.6 Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til.

10.7 Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: info@bureaubureau.dk.

page3image51337792

10.8 Du kan læse nærmere om vores cookie & privatlivspolitik her:

https://www.bureaubureau.dk/cookie-privatlivspolitik


11. Intellektuel ejendomsret

11.1 BureauBureau ejer alle rettigheder til konceptet, BureauBureau m.v., herunder alle immaterielle rettigheder i form af ophavsrettigheder, patenter, varemærkerettigheder, designrettigheder og alle materialer, der er lagt ud på hjemmesiden (bureaubureau.dk) af BureauBureau. Disse rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.

11.2. BureauBureau har brugsret til alt indhold lagt ud på hjemmesiden (bureaubureau.dk) af Virksomheden. Dette indhold må BureauBureau anvende på hjemmesiden (bureaubureau.dk) samt i BureauBureaus marketing- og salgsøjemed. Virksomheden er alene ansvarlig for det indhold, som Virksomheden publicerer på hjemmesiden (bureaubureau.dk).

11.3 Virksomheden må ikke bruge BureauBureaus ophavsretligt beskyttede materiale til kommercielle formål uden forudgående skriftligt samtykke fra BureauBureau.

11.4 Ethvert brud på BureauBureaus intellektuelle ejendomsret vil medføre erstatningspligt og blive retsforfulgt.


12. Fortrolighed

12.1 Alt indhold i denne kontrakt er fortroligt mellem BureauBureau og Virksomheden, og må ikke deles med tredjepart eller plagieres i nogen form.


13. Force majeure

13.1 BureauBureau er fritaget for enhver forsinkelse eller nedsættelse i ydeevne, hvis dette kommer som følge af en uforudset begivenhed ud over vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krigshandlinger, brand, oprør, strejker, lockout, eller andre alvorlige arbejdskonflikter, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner, epidemier, pandemier, m.v.

Forpligtelser og rettigheder forlænges på en dag-til-dag basis i tidsperioden, hvor force majeure er i spil. Når sådanne begivenheder er aftaget, skal forpligtelser genoptages.


14. Lovvalg og værneting

14.1 Vores handelsbetingelser skal tolkes og anvendes i overensstemmelse med den danske lovgivning. Tvister som måtte udspringe med udgangspunkt i disse handelsbetingelser eller Virksomhedens abonnement, skal afgøres af de danske domstole.